خدا تنها کسی ست که 

وقتی همه رفتند میماند،

وقتی همه پشت کردند

آغوش میگشاید،

وقتی همه تنهایت گذاشتند

محرمت میشود،

خدا را برایت آرزو میکنم...

خدا کنه همیشه با بنده های خوب خدا برخورد کنیم